Những kiến nghị tại diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam

Hà Nội Thúc đẩy Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hoạt động, tăng cường hợp tác công tư để phát triển hàng không là kiến nghị tại diễn đàn ngày 9/12.