Câu chuyện bảo tồn Gen động vật quý

Tình trạng mất rừng, suy thoái rừng đang diễn ra nhanh chóng và thu hẹp dần sinh cảnh sống của các loài động vật, trong đó có nhiều động vật quý hiếm.