Dấu hiệu cho thấy khách Trung Quốc sắp đổ bộ Việt Nam

Khách Trung Quốc đến Việt Nam đã giảm trong khoảng tháng 5 đến tháng 8. Sang tháng 9, dòng khách này bắt đầu phục hồi và tăng khá trở lại. Trong một vài tháng tới, có khả năng khách Trung sẽ tiếp tục tăng cao.