Vụ kiện bồi thường 11,5 triệu USD vì đọc sai phim X-Quang: 4 bài học cho y tế Việt Nam

Thông thường bệnh nhân chỉ biết bác sĩ điều trị là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cuối cùng. Câu chuyện sau đây cho ta thấy một quan điểm khác, thường không gặp ở Việt Nam.