Đại học Đông Đô cấp "chui" gần 200 bằng cử nhân ngôn ngữ Anh

Kết quả điều tra xác định cựu hiệu trưởng cùng nhóm cán bộ tại đại học Đông Đô cấp hàng loạt bằng cử nhân ngôn ngữ Anh cho các cá nhân mà không qua đào tạo, tuyển sinh.