Chơn Thành - Bình Phước: Nhiều bất cập tại “dự án Minh Thành New City”

Mặc dù, giấy trích lục bản đồ thửa đất chưa đủ căn cứ ¬để có thể thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng “dự án Minh Thành New City” tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước lại đang dùng nó để giao dịch với khách hàng.