Phần lớn doanh nghiệp bán hàng đa cấp đều bị thu hồi giấy chứng nhận

Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.