Những lý do "muôn thuở" khiến bạn nai lưng làm việc nhưng vẫn không thể tiết kiệm

"Còn quá sớm để tiết kiệm, mình còn trẻ. Hãy kiếm tiền hơn là giữ tiền để sau...". Bạn có thấy quen thuộc với những câu nói này. Đó là lý do muôn thuở khiến chuyện tiết kiệm không thực hiện được.